උපාලි විජේවර්ධන – 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿

geeks.lk 1

උපාලි විජේවර්ධන 1938 පෙබරවාරි 17 උපත ලද පිලිප් උපාලි විජේවර්දන කියන නම අහල නැත්තන් ලංකාවෙ ව්‍යාපාරික ඉතිහාසයෙ පෙරලියක් කරපු චරිතයක් […]