ලෝකයම වෙනත් මගකට යොමු කරන quantum computing

ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුක වාදය බිදහෙලමින් පරමාණුව තුල උප පරමාණුක අංශු පවතිනවා යැයි සොයාගැනීමත් සමගම ලෝකයේම විද්‍යාඥයින් පිස්සුවෙන් මෙන් ඒ පිළිබදව පර්යේෂණ […]