ලෝකයම වෙනත් මගකට යොමු කරන quantum computing

ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුක වාදය බිදහෙලමින් පරමාණුව තුල උප පරමාණුක අංශු පවතිනවා යැයි සොයාගැනීමත් සමගම ලෝකයේම විද්‍යාඥයින් පිස්සුවෙන් මෙන් ඒ පිළිබදව පර්යේෂණ […]

“APPLE” one more thing

irosh Perera

ඕනෑම Device එකකට පණ දෙන හදවත ඒකෙ processor එකයි.ලෝක ප්‍රසිද්ධ Apple සමාගමේ Mac Book පරිගණකවල මේ වෙනතෙක් තිබුනේ intel සමාගම […]

Subscribe US Now