ඇත්තටම පිටසක්වලයෝ කියලා ජාතියක්‌ ඉන්නවද?

ඇත්තටම අපි ජීවත් වන චක්‍රවටයේ තරු බිලියන 200ක්‌ පමණ තියෙන්න පුළුවන් නමුත් මේවට අපේ සුර්යයා වගේ ජීවයේ පැවැත්මක්‌ ලබාදෙන්න  පුළුවන්ද? […]