ලොව පුරා BTS හා K-Pop රසිකයන් ඉන්දියාවට COVID අරමුදල් රැස් කිරීමට එක් වෙයි.

geeks.lk

ඉන්දියාවේ COVID තත්වය දිනෙන් දින නරක අතට පෙරලෙන පසුබිමක ලොඅ පුරා BTS හා K-Pop රසිකයන්, ඉන්දියාවට අරමුදල් රැස් කිරීමට එක් […]