මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘතිම බුද්ධිය විද්‍යාවේදී උපාධිය – BSc (Hons) in Artificial Intelligence

geeks.lk

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය ගැන ඔබ යම් තරමක් දන්නවා ඇති. මේ පිඨයෙන් 2010 දක්වා තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධියත් (IT), 2010 […]

උපාලි විජේවර්ධන – 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿

geeks.lk 1

උපාලි විජේවර්ධන 1938 පෙබරවාරි 17 උපත ලද පිලිප් උපාලි විජේවර්දන කියන නම අහල නැත්තන් ලංකාවෙ ව්‍යාපාරික ඉතිහාසයෙ පෙරලියක් කරපු චරිතයක් […]